EN VI
ABOUT US

Phòng Kế hoạch & Đầu tư

Phòng Kế hoạch & Đầu tư là phòng ban trực thuộc NPC ETC làm nhiệm vụ quản lý các kế hoạch sản xuất, đầu tư, chiến lược phát triển của NPC ETC nói chung. Phòng Kế hoạch & Đầu tư có chức năng và nhiệm vụ cụ thể như sau:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

01. Xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản;
02. Công tác vật tư, phương tiện vận chuyển;
03. Quy hoạch và chiến lược phát triển;
04. Tổ chức triển khai, quản lý, kiểm tra thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, vật tư, thiết bị;
05. Đầu mối giao dịch với khách hàng, thanh quyết toán các công trình thí nghiệm, mua sắm, phân bổ, cấp phát vật tư, thiết bị;
06. Lập thẩm tra, trình duyệt báo cáo đầu tư, kế hoạch đấu thầu, hợp đồng thực hiện các gói thầu xây lắp, mua sắm thiết bị  trong các dự án đầu tư;
07. Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý điều hành phương tiện vận chuyển phục vụ sản xuất kinh doanh.

LIÊN HỆ

Trưởng phòng: Ông Tô Tuấn Anh
Số điện thoại: 024.66871677   |   Email: anhtt.etc@npc.com.vn

Phó chánh văn phòng: Ông Nguyễn Minh Duẩn
Số điện thoại: 024.22134133    |   Email: duannm.etc@npc.com.vn

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second