EN VI
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Quality goals of NPCETC

Để thực hiện chính sách chất lượng, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu sau:

1. Hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu năm 2018

2. Luôn cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, đảm bảo 100% công trình được thí nghiệm an toàn, không có sự cố xảy ra do nguyên nhân chủ quan

3. Phấn đấu đạt số lượng 15 sáng kiến cải tiến kỹ thuật

4. Nhân sự: cử 20-25 CBCNV tham gia các lớp học tập, huấn luyện nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ thuật mới trong và ngoài nước

5. Duy trì áp dụng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện ISO tại các Phòng, Phân xưởng và hiện trường

  • Tổ chức khóa đào tạo về nhận thức, duy trì và cải tiến HTQLCL ISO 9001:2015
  • Đạt yêu cầu khi đánh giá giám sát việc duy trì, áp dụng theo ISO 9001:2015
  • Đạt yêu cầu khi đánh giá giám sát việc duy trì, áp dụng của phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

6. Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 5S

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020
GIÁM ĐỐC

Chu ky giam doc

Nguyễn Quang Khanh

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second